Mieszkanie dla Młodych

Rządowy program dopłat do mieszkań rusza od 2 stycznia 2014 roku.Na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Ostatnim momentem na złożenie wniosku jest rok kalendarzowy, w którym kończymy 35 rok życia. Jeśli staramy się o kredyt wspólnie z małżonkiem, to warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.Aby otrzymać dopłatę, trzeba zaciągnąć kredyt.
Kredyt musi być udzielony
wyłącznie na zakup mieszkania lub domu (a więc nie jest dopuszczalne łączenie celów),
•na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania,
•wyłącznie w walucie polskiej,
•na okres co najmniej 15 lat,
•na podstawie umowy, w której kredytobiorcą jest nabywca mieszkania.
Jeśli dysponujemy gotówką, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić mieszkanie na kredyt, a następnie spłacić zobowiązanie przed terminem. Dopłatę można otrzymać wyłącznie, jeśli kupujemy mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym – od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 75 mkw., a domu – 100 mkw. Jeśli w dniu składania wniosku o dofinansowanie wychowujemy co najmniej trójkę dzieci, to limity wynoszą odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw. Cena metra kwadratowego mieszkania nie może przekraczać limitów, które ustalane są osobno dla miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi oraz pozostałych gmin. Budujący, rozbudowujący lub przystosowujący budynek niemieszkalny do celów mieszkalnych mogą liczyć na zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych. Obowiązują w tym przypadku te same ograniczenia dotyczące powierzchni użytkowej budynku oraz wcześniejszego nieposiadania nieruchomości. Zwrot będzie dotyczyć budów, na które wydano pozwolenia po 1 stycznia 2014 roku, wniosek trzeba będzie złożyć do końca grudnia roku kalendarzowego, a poniesione wydatki udokumentować fakturami. Dofinansowanie będzie wynosić 10 proc. kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Jeśli powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza 50 mkw., to dopłata będzie naliczana dla 50 mkw. W przypadku osób wychowujących dzieci (nie tylko małżeństw) dopłata będzie obliczana z użyciem 15-procentowego przelicznika. Jeśli w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania kredytobiorcy urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie można dodatkowo otrzymać 5 proc. kwoty obliczanej jak powyżej. Te środki będą przeznaczone na nadpłatę kredytu, a bank nie będzie mógł pobrać od tej czynności dodatkowej prowizji. Dopłata będzie wypłacana jednorazowo i przeznaczona na wkład własny do zaciąganego kredytu. Bank będzie brał pod uwagę dofinansowanie obliczając zdolność kredytową klienta, a także kalkulując stawkę marży i ewentualnego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Środki będą przekazywane bezpośrednio kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie trafią na rachunek kredytobiorcy.
Jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania:
•sprzedamy je,
•wynajmiemy lub użyczymy innej osobie,
•zmienimy sposób użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. zamienimy w lokal usługowy),
•staniemy się właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, ale nie w drodze spadku.
Zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeń.

Zapraszamy do wypełnienia formularza – Kontakt z doradcą .

FINANSE DLA CIEBIE I FIRMY.